Interview met Jun Yoshizaki van Yoshi Bento. Fotografie: Francisca Hagen

Interview met Jun Yoshizaki van Yoshi Bento. Fotografie: Francisca Hagen